Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018

 

 1. Kalendarz roku szkolnego

Termin:

 • rozpoczęcia roku szkolnego04 września 2017r.
 • zakończenia roku szkolnego22 czerwca 2018r.

Terminy ferii

 • zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2017 r.
 • ferie zimowe – 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna – 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
 • ferie letnie – 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

Dni wolne (bez konieczności odpracowania)

 • 2 maja 2018 r. (środa)
 • 4 maja 2018 r. (piątek) pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

Święta państwowe i ważniejsze daty w danym roku szkolnym

 • 04 września 2017r. – uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018
 • 13/14 października 2017 r. – Dzień Edukacji Narodowej  (apel – kl. III wych. M. Szczepański)
 • 1 listopada 2017 r. – Wszystkich Świętych (wolontariat na rzecz hospicjum – L. Raś)
 • 10/11 listopada 2017 r.– Święto Niepodległości (apel kl. II wych. K. Smotrycka) i Ślubowanie klas I
 • 1 stycznia 2018 r. – Nowy Rok
 • 27 kwietnia 2018 r. – zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych, wręczenie świadectw ukończenia szkoły (kl. I wych. Ł. Mucha )
 • 1 maja 2018 r. – Święto Pracy
 • 3 maja 2018 r. – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 31 maja 2018 r. – Boże Ciało
 • 22 czerwca 2018 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, uroczyste wręczenie świadectw promocyjnych

Czytaj dalej Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018

Ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez wizytatorów Delegatury KO w Słupsku w roku szkolnym 2016/2017

Założenia do ewaluacji

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.
 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 4. Uczniowie są aktywni.
 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne,
 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 8. Promowana jest wartość edukacji.
 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego
 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie, czy szkoła/placówka spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

Spełnianie przez szkołę/placówkę wymagań badane jest w odniesieniu do poziomów:

 • podstawowego – świadczącego m.in. o prawidłowym przebiegu i efektach procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz umożliwianiu uczniom rozwoju na miarę ich indywidualnych możliwości,
 • wysokiego – świadczącego o wysokiej skuteczności tych działań

Szkoła lub placówka spełnia badane wymagania, jeżeli realizuje każde z tych wymagań co najmniej na poziomie podstawowym

Obraz Placówki

Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Wyższej Szkole Inżynierii Gospodarki w Słupsku mieści się w pobliżu centrum miasta, przy dradze wyjazdowej ze Słupska w stronę Ustki, w dużym dwupiętrowym budynku otoczonym zagospodarowanym zielenią_ terenem. Kształci młodzież w systemie stacjonarnym.

Szkoła zapewnia bardzo dobre warunki do realizacji procesów edukacyjnych w zakresie kształcenia ogólnokształcącego adekwatnie do potrzeb ucznia i nauczyciela. Zajęcia lekcyjne odbywają się w przestronnych, wyposażonych w zainstalowane na stałe wyposażenie multimedialne: projektor i ekran oraz sprzęt audio i telewizor. Na korytarzach szkoły urządzono kąciki rekreacyjne wyposażone w meble wypoczynkowe.

W ramach organizacji liceum utworzono klasy o profilu – straż graniczna, zapewniające przygotowanie do podjęcia pracy w służbach mundurowych. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych m.in. sportowych, treningu samoobrony, strzelectwa oraz w wolontariacie.

Szkoła uwzględnia zróżnicowaną sytuację społeczno – ekonomiczną, stan zdrowia uczniów i organizuje w tym zakresie zindywidualizowane i adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb formy wspierania ucznia w przezwyciężaniu trudności. Nauczyciele w różnorodny sposób indywidualizują proces nauczania i kształtowania pożądanych postaw. Uczniowie są wspierani przez pedagoga, psychologa i edukatora ds. agresji i przemocy. System wspierania rozwoju uczniów jest pozytywnie postrzegany zarówno przez rodziców jak i uczniów.

Rodzice i partnerzy współpracujący ze szkołą doceniają spełnienie przez liceum oczekiwań uczniów i rodziców w zakresie umożliwienia realizacji interesującego, zgodnego z zainteresowaniami, kierunku kształcenia w klasie mundurowej. Podkreślają, że szkoła pomaga w przezwyciężaniu trudności uczniów wynikających z ich sytuacji społecznej, m.in. poprzez:

współpracę ze Strażą Graniczną, Hospicjum, Klubem Strzeleckim umożliwiającą kształtowanie pożądanych w służbie mundurowej postaw społecznych,

wyrównywanie szans edukacyjnych, czemu sprzyja także ujednolicenie ubioru poprzez noszenie munduru, prowadzenie preorientacji zawodowej, np. w formie wstępnego poznania specyfiki zawodu i przygotowania do pełnienia służby mundurowej.

Informacje zawarte w raporcie zostały pozyskane podczas przeprowadzania ewaluacji problemowej zewnętrznej w lutym 2017 r.

Wnioski

 1. Nauczyciele we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym pozyskują informacje na temat trudności uczniów w nauce, co korzystnie wpływa na trafny dobór form pracy wspierających kształtowanie pożądanych postaw i rozwój ucznia.
 2. Stosowane przez nauczycieli zróżnicowane sposoby indywidualizowania procesów edukacyjnych umożliwiają wyzwalanie aktywności i zaangażowania w pracę na lekcji oraz rozwój ucznia.
 3. Nauczyciele częściej rozmawiają z uczniami na temat trudności w nauce niż zainteresowaniach i preferowanych stylach uczenia się, co może mieć wpływ na różnorodność i atrakcyjność oferty zajęć
 4. Różnorodność i powszechność stosowanych w szkole form pomocy udzielanej uczniom oraz indywidualizowania procesów edukacyjnych zapewnia zdecydowanej większości licealistów i ich rodziców poczucie wspierania i wiary w możliwości Licznia, szczególnie w trudnych dla niego sytuacjach,
 5. Szkoła realizuje różnorodne działania wychowawcze i profilaktyczne adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb uczniów i środowiska, a szczególnie odpowiadające na potrzebę, zgłaszaną przez rodziców dotyczącą kształtowania i doskonalenia umiejętności i postaw odpowiedzialności, zdyscyplinowania, samodzielności, wzajemnego szacunku oraz zaangażowania w życie społeczne. Rodzice oczekują od szkoły zapewnienia ich dzieciom poczucia bezpieczeństwa, udzielania indywidualnego wsparcia oraz umożliwienia ich dzieciom zdobycia wykształcenia.
 6. Nauczyciele wspólnie z uczniami i rodzicami analizują realizowane działania wychowawcze i profilaktyczne pod kątem oceny ich efektywności, powszechności i trafności wobec występujących lub potencjalnych zagrożeń. Uzgodnione wnioski z analiz służą da modyfikowania szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki, a następnie realizowanych w tym zakresie działań.
 7. W szkole nie zdiagnozowano przypadków dyskryminacji, a profilaktycznie prowadzona edukacja antydyskryminacyjna przynosi efekty w postaci wzrostu świadomości uczniów w tym zakresie, postaw empatii oraz poczucia równości i tolerancji dla różnorodności.

Wyniki ewaluacji

W opinii rodziców i partnerów różnorodne działania wychowawcze, profilaktyczne i organizacyjne podejmowane przez szkołę są adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb uczniów i środowiska. Prowadzone przez szkołę różnorodne działania mające zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki powodują, że uczniowie na jej terenie czują się bezpiecznie zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. Relacje miedzy członkami społeczności szkolnych oparte są na zaufaniu, otwartości, szczerości, zaangażowaniu we wspólne rozwiązywanie problemów, wzajemnej pomocy oraz dobrej komunikacji.

W zgodnej opinii rodziców i partnerów oraz dyrektora i nauczycieli różnorodne działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane i realizowane przez szkołę są adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb uczniów i środowiska, a szczególnie odpowiadają na potrzebę, zgłaszaną przez rodziców, wyrobienia umiejętności i postaw odpowiedzialności, samodzielności, kreatywności, wzajemnego szacunku oraz zaangażowania w życie szkoły i społeczności lokalnej, np. poprzez podejmowanie akcji wolontarystycznych i charytatywnych.

Realizacja przez szkołę różnorodnych działań powoduje, że uczniowie na jej terenie czują się bezpiecznie zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. Wszyscy respondenci stwierdzają, że relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnych oparte są na wzajemnym szacunku, zaufaniu, pomocy i współpracy.

Wyniki ankietowania uczniów wskazują, że w szkole bardzo sporadycznie zdarzają się przypadki niewłaściwych zachowań uczniów wobec siebie, które są niezgodne z obowiązującymi w społeczności szkolnej zasadami.

Relacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej oparte są na równości wobec obowiązujących w szkole reguł.

Rodzice i uczniowie deklarują, że szkoła umożliwia im partycypację w ustalaniu zasad postępowania i współżycia w szkole, ale podkreślają, że akceptują obowiązujące w liceum zasady oparte na elementach dyscypliny wojskowej. Rodzice dodają., że świadomie wybrali dla swoich dzieci szkołę mundurową i oczekują od jej pracowników stosowanie większej niż w innych szkołach dyscypliny. Większość respondentów deklaruje, że większość członków wszystkich społeczności szkolnych w większości sytuacji przestrzegają ustalonych w szkole zasad zachowania. W zgodnej opinii wszystkich respondentów w szkole nie występują żadne przypadki dyskryminacji. Szkoła podejmuje działania w ramach profilaktycznej edukacji antydyskryminacyjnej podnoszącej poziom wiedzy i umiejętności uczniów w tym zakresie. Mają one na celu kształtowanie u uczniów pożądanych postaw antydyskryminacyjnych oraz przeciwdziałanie występowaniu zjawisk przemocy

Wyciąg z raportu z ewaluacji problemowej przeprowadzonej przez wizytatorów Delegatury o/Słupsk KO w Gdańsku w roku 2017.

Strzeleckie Mistrzostwa Szkoły

Zawody odbyły się 2 grudnia 2016 r. na strzelnicy Gryfa Słupsk. Wzięło w nich udział 30 uczniów naszej szkoły.. Rywalizacja prowadzona była w trzech kategoriach: dziewczęta, chłopcy, drużyna.

Wyniki dziewczęta:

1 miejsce Wiktoria Rusiecka ILA
2 miejsce Izabela Kosińska III TA
2 miejsce Sara Regiecka

Wyniki chłopcy:

1 miejsce Daniel Arcisz II LA
2 miejsce Damian Staszewski II LA
3 miejsce Przemysław Rusiecki II LA

Wyniki drużynowo:

1 miejsce klasa I LA
2 miejsce klasa II LA
3 miejsce klasa III TA

W/w zawodnicy otrzymali dyplomy i medale, a drużyny puchary. Nagrody ufundował Rektor WSIG w Słupsku.

Ślubowanie

slubowanie_27Dnia 25 listopada 2016 r. odbyło się ślubowanie roczników I i II klas.

Impreza zaplanowana przez Radę Pedagogiczną pierwszy raz w nowo tworzonej historii szkoły.

Młodzież reprezentuje szkołę klasami o profilu – Straż Graniczna – ubrana była w mundury, stworzono nowy ceremoniał ślubowanie. Na uroczystość szkolną przybyli zaproszeni Rodzice uczniów, opiekunowie, a nawet dziadkowie oraz kadra pedagogiczna. Na zaproszenie dyrekcji przybyli goście w osobach:

 • profesor nadzwyczajny dr inż. Stanisław Szyszko
 • ppłk Straży Granicznej Eugeniusz Kołpaczyński
 • starsza chorąży sztabowy Alicję Babuszewską
 • Rotę ślubowania odczytał dyrektor szkoły Lech Raś, następnie uroczystego pasowania kordzikiem dokonał Komendant Straży Granicznej oddziału Usteckiego ppłk E. Kołpaczyński. Po uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez Rodziców uczniów.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Naszego Święta Szkoły

Kwesta na rzecz hospicjum

Zbiórka pieniędzy na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku. Zbiórka miała miejsce na starym cmentarzu, dyżur pełnili uczniowie klasy I i II ALO Profil Straż Graniczna.

Na zdjęciu Sandra Jakubowska i dyr. Lech Raś oraz Mateusz Stępkowski i Patrycja.

kwesta_01 kwesta_02

Sporty walki

Gala Sportów Walki
Gala Sportów Walki

W dniu 01-10-2016 odbyła się Gala Sportów Walki. Uczennica klasy I Liceum o profilu Straż Graniczna Aleksandra Klimkowska spisała się rewelacyjnie zdobywając dwa medale, pokazując tym samym że należy do ścisłej czołówki w kraju. Srebrny medal zdobyła w konkurencji kumite kobiet oraz brąz w konkurencji kenjutsu (walka na miecze). Serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy.